Algemene voorwaarden

Triangel Disitribution e.K. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw bestelling. Triangel Disitribution e.K. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan de vervoerder ter beschikking stellen. Triangel Disitribution e.K. kan via e-mail een nieuwsbrief versturen, elke e-mail zal een link bevatten om zich uit te schrijven.
 
Algemene Voorwaarden van Triangel Disitribution e.K. , KvK: A 10388 KI (Duitsland, Rechtbank Kiel), Triangel 26, DE-24214 Gettorf
Vestigingsadres:
Triangel 26
DE-24214 Gettorf
Telefoonnummer: +49 4346 6026995
E-mailadres: sales@akku-shop.nl
KvK-nummer: A 10388 KI (Duitsland, Rechtbank Kiel)
Btw-nummer: DE324021118

Versie geldig vanaf 24 januari 2020
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Triangel Disitribution e.K. . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.akku-shop.nl.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Triangel Disitribution e.K. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Triangel Disitribution e.K. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Triangel Disitribution e.K. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Triangel Disitribution e.K. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Afnemer heeft het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Triangel Disitribution e.K. . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Triangel Disitribution e.K. er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het herroepingsrecht is van toepassing op particulieren. Zakelijke klanten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Uitgezonderd zijn maatwerkt. 18650 cellen met soldeerlipjes zijn maatwerk.
 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Triangel Disitribution e.K. , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Triangel Disitribution e.K. . Triangel Disitribution e.K. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Triangel Disitribution e.K. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Triangel Disitribution e.K. kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie
6.1 Triangel Disitribution e.K. garandeert de kwaliteit van producten tot 24 maanden na aflevering.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Triangel Disitribution e.K. ) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Triangel Disitribution e.K. . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maanden na levering aan Triangel Disitribution e.K. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending gedeeltelijk of geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Triangel Disitribution e.K. gegrond worden bevonden, zal Triangel Disitribution e.K. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Triangel Disitribution e.K. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Triangel Disitribution e.K. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Triangel Disitribution e.K. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Triangel Disitribution e.K. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Triangel Disitribution e.K. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 
 
8. Overmacht
8.1 Triangel Disitribution e.K. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Triangel Disitribution e.K. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Triangel Disitribution e.K. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Triangel Disitribution e.K. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Triangel Disitribution e.K. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
9. Aansprakelijkheid
9.1 Triangel Disitribution e.K. is niet aansprakelijk voor schade onstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
 
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Producten blijven eigendom van Triangel Disitribution e.K. , totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
 
11. Betaaltermijn zakelijke klanten
11.1   De betaling die de onderneming verschuldigd is door het aangaan van de overeenkomst met de leverancier, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Triangel Distribution e.K. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u als onderneming is overeengekomen.

Laatst bekeken